Lifetme coffeeคู่มือการเข้าทำธุรกิจกับ Lifetime Coffee

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์แฟรนไซส์

1.ต้องมีความพร้อมด้านการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน และบุคลากรประจำร้านกาแฟ
2.มีความเข้าใจในระบบเฟรนไชส์และปฎิบัติตาม หลักเกณฑ์และ มาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
3.มีความเข้าใจในงานบริการและรักในงานบริการ

รูปแบบและลักษณะที่ตั้งของร้าน

1.พื้นที่ตั้งอยู่ภายในอาคาร เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ เป็นต้น
2.ขนาดพื้นที่ 50ตรม. ขึ้นไป
3.พื้นที่ตั้งสามารถสังเกตุเห็นได้โดยง่าย
4.พื้นที่ต้องไม่ขัดต่อกฏข้อระเบียบบังคับของอาคารนั้นๆ หรือ สถานที่นั้นๆ

เงินลงทุนก่อสร้างร้าน อุปกรณ์ภายในร้าน และค่าสิทธิ์ต่าง

รายละเอียด ประเภท
ขนาดพื้นที่ 50 ตรม.ขึ้นไป
ค่าก่อสร้าง 2,500,000-10,000,000บาท
ค่าออกแบบ 250,000บาท
ค่าอุปกรณ์ภายในร้าน 1,500,000-2,500,000บาท
ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน 150,000บาท
ค่า Franchise Fee 250,000บาท
ค่าRoyalty Fee +ค่าMarketing Fee 1%+1% ของยอดขาย
ค่าประกันแบรนด์ 5,000 UNIT*หรือ150,000 บาท *ราคาณวันที่ 8/5/2018
อายุสัญญา 5ปี

สิทธิ์ประโยชน์ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์แฟรนไซส์ Lifetime Coffee

1. สิทธิ์ในการการใช้สูตร / ซื้อวัตถุดิบ สินค้า Lifetime Coffee
2.สิทธิ์ในการใช้แบรนด์และเครื่องหมายการค้า Lifetime Coffee
3.ได้รับการฝึกอบรมทางด้านกาแฟ Lifetime Coffee
4.ได้รับออกแบบร้าน/เตรียมความพร้อมก่อนเปิดร้านจากทาง Lifetime Coffee
5.ได้รับการช่วยเหลือช่วงเปิดร้าน/ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ Lifetime Coffee
6.ได้รับคำแนะนำในการจัดกิจกรรมทางการตลาด โปรโมชั่นต่างๆ

ขั้นตอนและข้อกำหนดในการเปิดร้าน Lifetime Coffee

1.ผุ้สนใจลงทุนที่เป็นผู้เสนอพื้นที่มาให้ Lifetime Coffee พิจารณา ทั้งนี้ห้ามมิให้ผู้สนใจลงทุนเข้าทำสัญญาจองหรือสัญญนเช่าพื้นที่กับเจ้าของพื้นที่ก่อนที่จะอนุมัติให้สิทธิ์แฟรนไชส์แก่ผู้สนใจลงทุน หากเกิดความเสียหายใดๆLifetime Coffee จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆจากการกระทำนั้น
2.ขั้นตอนการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน นับตั้งแต่ทางLifetime Coffee ได้รับเอกสารครบถ้วนจากผู้สนใจลงทุนหลังจากนั้นLifetime Coffee จะแจ้งผลการพิจารณาพื้นที่ไปยังผู้สนใจลงทุนทางE-mailตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
3.ผู้ได้รับสิทธแฟรนไชส์จะต้องเข้าทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายใจ 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสิทธิ์แฟรนไชส์หากไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
4.ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์จะต้องเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร และชำระเงินค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในร้านตามรายการที่ Lifetime Coffee กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช่จ่ายตามที่ Lifetime Coffee เรียกเก็บ ให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการเปิดร้าน
5.ร้านกาแฟ Lifetime Coffee บริหารงานภายใต้ระบบแฟรนไชส์นั้น ผู้ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ Lifetime Coffee ต้องให้ความร่วมมือและปฎิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัด